Dne 14.4.2021 došlo usnesením č.1/2021, bod 5 ke schválení územního plánu obce Prackovice nad Labem. Dne 27.4.2021 byla vyvěšena Veřejná vyhláška - oznámení o vydání územního plánu obce Prackovice nad Labem ve formě opatření obecné povahy: 

Odkaz na vyvěšený územní plán na úřední desce je zde:

http://www.prackovice-litochovice.cz/uredni-deska/844-schvaleny-uzemni-plan-obce-prackovice-n-l-verejna-vyhlaska

Informace pro žadatele o pozemky v rozvojové zóně Z5:

ZO bude v následujících měsících sestavovat směrnici s podmínkami a cenou za nabízené pozemky. Obec registruje seznam zájemců o 13 stavebních pozemků. Do června 2021 ZO schválí směrnici k postupu prodeje pozemků, přičemž k prodeji by mohlo být přistoupeno na podzim roku 2021. Pozemky se budou prodávat jako zasíťované. Zhotovitelem sítí bude obec. Podrobnější informace budou registrovaným zájemcům sděleny po červnu 2021, kterým bude směrnice zaslána a budou pozváni k jednání s obcí.

 

Obec je členem následujících spolků:

 

Euroregion Elbe (Prackovice patří k zakládajícím členům EL tzn. od 24.6.1992. V listopadu 2001 proběhla transformace na DSO. Prackovice přistoupily k zakládající smlouvě DSO Euroregion Labe dne 4.1.2002.). Od roku 2019 se zastupitelstvo obce rozhodlo aktivně se podílet na činnosti Euroregionu Elbe - Labe a využívat tvorbu projektů přeshraniční spolupráce. Hledáme proto partnerskou obec v Sasku, se kterou bychom mohli společné projekty (výměnné, poznávací, soutěžní, tvůrčí, a to v různých zájmových oblastech) pořádat ...

 

MAS České středohoří (od roku 2011)

Mikroregion Porta Bohemica (od roku 2015)

SVAZ MĚST A OBCÍ ČR (od roku 2014)

 

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Informace o zpracování osobních údajů

Správce údajů:Obec PRACKOVICE NAD LABEM

Kontakty na správce najdete ZDE.

Jaká je odpovědnost správce?

Jako správce (obec Prackovice nad Labem) jsme odpovědni za veškerá zpracování Vašich osobních údajů v rámci některé agendy v obci. Dále vyřizujeme Vaše žádosti (např. o opravu, výmaz, o informaci o Vašich osobních údajích), námitky, a poskytujeme Vám informace o tom, jak a proč s vašimi osobními údaji nakládáme.

O řádné nakládání s osobními údaji se stará také pověřenec.

Kontakt  na pověřence pro ochranu osobních údajů:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

tel. +420 725 983 171

K čemu je mi pověřenec?

Na pověřence se také můžete obracet s jakýmikoliv dotazy, podněty a požadavky na uplatnění Vašich práv, které se týkají přímo Vašich osobních údajů používaných v rámci některé agendy v obci, a to zejména, pokud se nechcete obrátit přímo na zástupce obce.

Pověřenec Vaše dotazy, požadavky a podněty odborně vyhodnotí, předá správci spolu s doporučením, jak je řešit, případně vám poskytne základní informace a konzultaci. Je vázaný mlčenlivostí a dodržuje důvěrnost i o stížnostech[1]. Odpovědný za vyřízení Vašich dotazů, podnětů, námitek a požadavků je však výhradně samotný správce.

Jaká jsou Vaše práva?

Pokud Vaše osobní údaje používáme v rámci nějaké agendy v obci (odborně řečeno – naše obec je zpracovává jako správce), máte právo:

1) Dotázat se, zdase zpracovávají, a žádat jejich kopii(export) (podrobněji čl. 15 Obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679, dále používáme zkratku ON). V případě, že Váš požadavek na poskytnutí těchto informací bude zjevně bezdůvodný nebo nepřiměřený, zejména opakovaný v krátké době, můžeme požadovat úhradu přiměřených nákladů podle Sazebníku úhrad. Zjevně bezdůvodný nebo nepřiměřený požadavek můžeme též odmítnout.

2) Požadovatopravu svých osobních údajů, pokud jsou nepřesné, požadovat jejich vymazání, pokud se zpracovávají neoprávněně, a požadovat, abychom jejich zpracováníomezili (podrobněji čl. 16, 17 a 18 ON).

3) Dále v případech, kdy zpracování probíhá proto, že tím plníme náš úkol ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým jsme pověřeni (čl. 6 odst. 1 písm. e) ON), anebo kvůli našemu oprávněnému zájmu (čl. 6 odst. 1 písm. f) ON), máte právo podat proti tomuto zpracování tzv. námitku(podrobněji čl. 21 ON).

4) Dále máte právo se o zpracování svých osobních údajů dozvědět informace, vztahující se k jednotlivým agendám („účelům zpracování“). Jejich obecný přehled zveřejňujeme níže.

5) Pokud je zpracování Vašich osobních údajů založeno na tom, že jste nám k němu udělili souhlas(čl. 6 odst. 1 písm. anebo čl. 9 odst. 2 písm. a ON), máte právo tento souhlas kdykoli odvolat. Souhlas odvoláte tak, že na adresu ou.prackovice@mybox zašlete zprávu, v níž uvedete, o jaký souhlas jde a že ho odvoláváte. Totéž můžete zaslat i listinnou zásilkou na naši adresu, uvedenou na začátku tohoto textu, anebo osobně.

6) Ve Vašich dotazech, podnětech a požadavcích ke svým osobním údajům se musíte identifikovat a uvést na sebe kontakt, protože zpravidla budeme muset nejprve ověřit Vaši totožnost. Vyřízení urychlíte, pokud se na nás obrátíte způsobem prokazujícím Vaši totožnost, jako je datová schránka, e‑mail s uznávaným elektronickým podpisem anebo listinné podání s ověřeným podpisem, případně se na obecní úřad dostavíte osobně s průkazem totožnosti.

7) Pokud nebudete spokojeni s vyřízením dotazu, požadavku nebo podnětu správcem, máte právo podat stížnostÚřadu pro ochranu osobních údajů. Předtím je ale vždy vhodné projednat problém s pověřencem. Jeho úkolem je především právě dohlížet na to, zda s Vašimi údaji pracujeme řádně a neporušujeme Vaše práva.

 

Jaké osobní údaje v jednotlivých agendách („účelech zpracování“) zpracováváme?

Obec:

Velkou část údajů o občanech obce nebo vlastnících nemovitostízpracováváme, protože nám to přímo ukládají zákony či navazující prováděcí předpisy (například zákon o evidenci obyvatel, zákony o volbách, stavební zákon, zákon o obcích, o místních poplatcích, o matrikách, zákon o svobodném přístupu k informacím a mnoho dalších). Takto zpracováváme především jméno a příjmení, rodné číslo, datum narození, státní občanství, místo narození a místo trvalého pobytu, údaje o uzavření manželství, o úmrtí a další údaje, zejména ze žádostí a dalších podání.

Dále zpracováváme na základě smluv údaje o našich zaměstnancích a dodavatelích či jejich zástupcích. Takto zpracováváme především jejich jmenné a kontaktní údaje, údaje o platu a odměně a dalších platbách, údaje pro zdravotní a sociální pojištění, bankovní spojení a další podobné údaje. Na základě smluv také zpracováváme údaje o kupcích a nájemcích nemovitostí.

Dále na základě plnění úkolu ve veřejném zájmu zpracováváme některé osobní údaje v dalších evidencích, například pro informování občanů, pro oceňování jejich jubileí, vyúčtování vodného a stočného, pro vypořádání veřejného projednání územního plánu a pro další účely.

Na základě oprávněného zájmu obce zpracováváme některé osobní údaje v rámci ochrany majetku obce (například kamerové systémy, zabezpečení objektů), v rámci ochrany informačních a komunikačních systémů obce (například IP adresy návštěvníků webu, přihlašování na wifi).

 

V Prackovicích nad Labem 24.5.2018


 

 

POPISY JEDNOTLIVÝCH AGEND ZPRACOVÁVAJÍCÍCH OSOBNÍ ÚDAJE - soubor ke stažení (zde)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedoucí kroužku: Zdeněk Blažej

Rybářské závody 2019

Rybářské závody 2018

Rybářské závody 2017

Aktivity našich rybářů v roce 2016:

  1. Rybářské závody 25.6.2016 - výběr z fotografií (klikni)

více fotografií na obecním Facebooku: klikni

Dne 25.6.2016 proběhl již druhý ročník Memoriálu Václava Jakubíčka - Dětské rybářské závody u Labe. Účast byla ještě větší než v roce předchozím. Hosty na našem břehu Labe byly děti z rybářských kroužků z Doksan a z Úštěka. Závodníci se disciplinovaně sešli v 5:30 u vody, kdy si rozlosovali svá stanoviště a v 6:00 byl zahájen samotný závod. Přítomno bylo 19 dětí a 14 dospělých. Den byl velice parný, rybkám se na háček moc nechtělo. Vítězné děti pocházely z jiných obcí (Úštěk a Doksany), naše děti obsadily čtvrté a další místa. Vítězem v kategorii dospělých se stal pan Jiří Bubínek z Prackovic s 53cm, na druhém místě skončil Josef Sedláček mladší z Litochovic s 52 cm a třetí místo vybojoval Karel Petrik také z Litochovic. Krásné ceny však obdrželi všichni účastníci. Poděkování patří zejména organizátorovi akce panu Zdeňku Čendovi Blažejovi a dalším dobrovolníkům, obsluze občerstvení, Obci Prackovice za financování akce, a sponzorům za krásné ceny pro naše malé i velké rybáře. Už nyní se těšíme na třetí ročník! Děkujeme a těšíme se na další setkání u řeky Labe. (Fotografie: Vladimír Svoboda)

 

Aktivity našich rybářů v roce 2015:

RYBÁŘSKÉ ZÁVODY V LITOCHOVICÍCH 20.6.2015 - odkaz na bohatou fotodokumentaci (autor: Vladimír Svoboda)

NOČNÍ RYBAŘENÍ - RYBÁŘSKÝ KROUŽEK 29.8.2015

VÝLOV RYBNÍKA V PRACKOVICÍCH červenec 2014