Obecní úřad Prackovice n.L.
Prackovice n.L. čp.54,
411 33 Prackovice n.L.

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Telefon, Fax: 416 539 091

Datová schránka: ihabscw
IČ: 00264229,
Bankovní spojení: 10420471  /    0100,       KB Lovosice


Zastupitelsvo obce (2018 - 2022)

Mgr.Andrea Svobodová Křešová, starostka  tel.: 725 552 137

Bc.Andrea Honová, místostarostka                   tel.: 777 891 286

Michal Lupínek, předseda finančního výboru    tel.: 606 106 402

Antonín Holeyšovský, předseda kontrolního výboru  tel.: 602 488 000

Ladislav Svoboda  zastupitel                              tel.: 602 132 696

Lukáš Veltruský, zastupitel    

Iveta Šeflová, zastupitelka                     


Úřední dny


Pondělí:     6:30-16:00
Úterý:         6:30-14:30
Středa:       6:30-17:00
Čtvrtek:      6:30-14:30
Pátek: není úřední den

Jednání se starostkou obce na základě předchozí dohody (ústní - telefonické) - možno domluvit přes asistentku starostky 


Zaměstnanci

Hlavní účetní               Bc. Eva Křížová     (telefon 602 117 387)

Asistentka starostky   Kateřina Šebová      (telefon  602 154 626)

Vedoucí technický pracovník, správce ČOV Ladislav Svoboda  tel.: 602 132 696

Technik                          Václav Dědina    (telefon 602 129 947)

Údržba zeleně               Lenka Poláková (Litochovice),

Údržba zeleně VPP       Kateřina Dbalá  (Prackovice)

 

Otevírací doba sběrného místa BRKO (biologicky rozložitelný komunální odpad), elektrospotřebičů - Prackovice u ČOV:

středa  15:00 - 17:00

sobota 08:00 - 11:00

zimní provoz omezen na telefonickou dohodu

 

 

Úloha a postavení zastupitelstva obce

Zastupitelstvo obce je složeno z členů zastupitelstva obce. Mandát člena zastupitelstva obce vzniká zvolením ve volbách do zastupitelstva obce. Člen zastupitelstva obce je povinen zúčastňovat se zasedání zastupitelstva obce, popřípadě zasedání jiných orgánů obce, je-li jejich členem, plnit úkoly, které mu tyto orgány uloží, hájit zájmy občanů obce a jednat a vystupovat tak, aby nebyla ohrožena vážnost jeho funkce.
Zastupitelstvo obce se schází podle potřeby, nejméně však jedenkrát za 3 měsíce. Zasedání zastupitelstva obce svolává a zpravidla řídí starosta. Zasedání zastupitelstva obce je veřejné. Zasedání zastupitelstva obce se konají v územním obvodu obce. K platnému usnesení zastupitelstva obce, rozhodnutí nebo volbě je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů zastupitelstva obce, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak. O průběhu zasedání zastupitelstva obce se pořizuje zápis, který podepisuje starosta nebo místostarosta a určení ověřovatelé. V zápise se vždy uvede počet přítomných členů zastupitelstva obce, schválený pořad jednání zastupitelstva obce, průběh a výsledek hlasování a přijatá usnesení.

Člen zastupitelstva obce má při výkonu své funkce právo:

a) předkládat zastupitelstvu obce, radě obce, výborům a komisím návrhy na projednání,
b) vznášet dotazy, připomínky a podněty na radu obce a její jednotlivé členy, na předsedy výborů, na statutární orgány právnických osob, jejichž zakladatelem je obec a na vedoucí příspěvkových organizací a organizačních složek, které obec založila nebo zřídila; písemnou odpověď musí obdržet do 30 dnů,
c) požadovat od zaměstnanců obce zařazených do obecního úřadu, jakož i od zaměstnanců právnických osob, které obec založila nebo zřídila, informace ve věcech, které souvisejí s výkonem jeho funkce; informace musí být poskytnuta nejpozději do 30 dnů.

Zastupitelstvo obce rozhoduje ve věcech patřících do samostatné působnosti obce.

Zastupitelstvu obce je vyhrazeno:

a) schvalovat program rozvoje obce,
b) schvalovat rozpočet obce a závěrečný účet obce,
c) zřizovat trvalé a dočasné peněžní fondy obce,
d) zřizovat a rušit příspěvkové organizace a organizační složky obce, schvalovat jejich zřizovací listiny,
e) rozhodovat o založení nebo rušení právnických osob, schvalovat jejich zakladatelské listiny, společenské smlouvy, zakládací smlouvy a stanovy a rozhodovat o účasti v již založených právnických osobách,
f) delegovat zástupce obce, s výjimkou § 102 odst. 2 písm. c), na valnou hromadu obchodních společností, v nichž má obec majetkovou účast,
g) navrhovat zástupce obce do ostatních orgánů obchodních společností, v nichž má obec majetkovou účast, a navrhovat jejich odvolání,
h) vydávat obecně závazné vyhlášky obce,
i) rozhodovat o vyhlášení místního referenda,
j) navrhovat změny katastrálních území uvnitř obce, schvalovat dohody o změně hranic obce a o slučování obcí,
k) určovat funkce, pro které budou členové zastupitelstva obce uvolněni,
l) zřizovat a rušit výbory, volit jejich předsedy a další členy a odvolávat je z funkce,
m) volit z řad členů zastupitelstva obce starostu, místostarosty a další členy rady obce (radní) a odvolávat je z funkce, stanovit počet členů rady obce, jakož i počet dlouhodobě uvolněných členů tohoto zastupitelstva, zřizovat a zrušovat výbory, volit jejich předsedy a další členy a odvolávat je z funkce,
n) stanovit výši odměn neuvolněným členům zastupitelstva obce,
o) zřizovat a zrušovat obecní policii,
p) rozhodovat o spolupráci obce s jinými obcemi a o formě této spolupráce,
q) rozhodovat o zřízení a názvech částí obce, o názvech ulic a dalších veřejných prostranství,
r) udělovat a odnímat čestné občanství obce a ceny obce,
s) stanovit zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva obce,
t) rozhodovat o peněžitých plněních poskytovaných fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva obce, za výkon funkce členů výborů,
u) rozhodovat o zřízení, sloučení, splynutí, rozdělení a zrušení veřejného neziskového ústavního zdravotnického zařízení, navrhovat zástupce do jeho dozorčí rady a rozhodovat o převodu vlastnického práva k majetku, s nímž hospodaří veřejné neziskové ústavní zdravotnické zařízení nebo o jeho pronájmu v případech, kdy to stanoví zvláštní právní předpis,
y) plnit úkoly stanovené zvláštním právním předpisem.

Zastupitelstvo obce si může vyhradit další pravomoc v samostatné působnosti obce mimo pravomocí vyhrazené radě obce podle § 102 odst. 2.

Zastupitelstvu obce je dále vyhrazeno rozhodování o těchto majetkoprávních úkonech:

a) nabytí a převod nemovitých věcí včetně vydání nemovitostí podle zvláštních zákonů, převod bytů a nebytových prostorů z majetku obce,
b) poskytování věcných darů v hodnotě nad 20 000 Kč a peněžitých darů ve výši nad 20 000 Kč fyzické nebo právnické osobě v jednom kalendářním roce,
c) poskytování dotací nad 50 000 Kč v jednotlivých případech občanským sdružením, humanitárním organizacím a jiným fyzickým nebo právnickým osobám působícím v oblasti mládeže, tělovýchovy a sportu, sociálních služeb, podpory rodin, požární ochrany, kultury, vzdělávání a vědy, zdravotnictví, protidrogových aktivit, prevence kriminality a ochrany životního prostředí,
d) uzavření smlouvy o sdružení a poskytování majetkových hodnot podle smlouvy o sdružení, jehož je obec účastníkem,
e) peněžité i nepeněžité vklady do právnických osob,
f) vzdání se práva a prominutí pohledávky vyšší než 20 000 Kč,
g) zastavení movitých věcí nebo práv v hodnotě vyšší než 20 000 Kč,
h) dohody o splátkách s lhůtou splatnosti delší než 18 měsíců,
i) postoupení pohledávky vyšší než 20 000 Kč,
j) uzavření smlouvy o přijetí a poskytnutí úvěru nebo půjčky, o poskytnutí dotace, o převzetí dluhu, o převzetí ručitelského závazku, o přistoupení k závazku a smlouvy o sdružení,
k) zastavení nemovitých věcí,
l) vydání komunálních dluhopisů.