23.6.2020

Na četné žádosti občanů zveřejňuji aktuální stav územního plánu obce Prackovice n.L., který je v procesu zpracovávání a schvalování od roku 2010 (viz anabáze níže).

Upravený územní plán dle pokynů vzešlých z prvního veřejného projenání dne 22.srpna 2018 čeká od února 2020 na vyhlášení druhého veřejného projednání Odborem územního plánování Městského úřadu Lovosice (pořizovatel územního plánu obce Prackovice nad Labem). Po druhém projednání by v případě hladkého průběhu mohl být ÚP předán zastupitelstvu ke schválení a poté by mohl vejít v platnost.

Obec Prackovice nad Labem nemá možnost ovlivnit či urychlit procesy probíhající na Odboru územního plánování v Lovosicích.

 

Rozvojová zóna Z5 - pole mezi Prackovicemi-Litochovicemi (kompletní ÚZEMNÍ STUDIE dole):

 

 

Stanovisko CHKO k projednávanému územnímu plánu obce Prackovice nad Labem z veřejného projednání dne 22.8.2018

 

Pozvánka na veřejné projednání územního plánu obce Prackovice nad Labem (22.8.2018 v 18hodin v Litochovicích, Klubáček nad hasičárnou)

 

 

2018

SOUČASNÝ STAV PROJEDNÁVÁNÍ / ZPRACOVÁVÁNÍ ÚP obce a další postup - klikni zde (dopis z Odboru územního plánování MěÚ Lovosice) - nyní se nacházíme v bodu č.4 zmíněného dopisu - čekáme na pokyny POŘIZOVATELE ÚP (MěÚ Lovosice) pro zapracování územní studie a aktualizací do územního plánu (stav od počátku roku 2018)

 

2017

BŘEZEN - právě probíhá dokončování územní studie dle požadavku CHKO na rozvojovou zónu Z5 (pole mezi Litochovicemi-Prackovicemi). Po dokončení této studie bude projednáno s CHKO - finální verze, poté s MěÚ Lovosice a poté bude vyvěšeno a projednáno s občany. Předpokládaný termín schválení ÚP - do konce roku 2017, snad do podzimu.

2016

13.1.2016 proběhlo rozporovací řízení na MMR ČR v Praze za účasti všech dotčených institucí. Na základě dohod a kompromisů bylo řízení o projednávání územního plánu zastaveno do té doby, než bude zpracována územní studie zastavitelnosti území s podrobnou specifikací kolik, jaký typ domů a jejich umístění včetně všech ostatních sítí a prvků budou po projednání s CHKO povoleny. Výsledek rozporu naleznete zde:

VÝSLEDEK ROZPORU MMR x MŽP

 

 

2015

9.9.2015 Proběhla schůzka na Městském úřadu v Lovosicích za přítomnosti starostky Obce, zpracovatelek ÚP Ing.Štádlerové a Ing.Morávkové a zástupce pořizovatele pana Jaroše, kde jsme dohodli další postup prací - nutnost vypracovat studii zastavitelnosti území tak, aby bylo možno předložit Ministerstvu pro místní rozvoj argumenty pro povolení zastavění části pole mezi Litochovicemi a Prackovicemi. Tuto rozvojovou zónu nám zamítlo CHKO, a proto se Obec na základě Usnesení zastupitelstva rozhodla podstoupit rozhodovací řízení mezi MMR a MŽP. Jakmile bude studie hotová, zašlou se podklady na ministerstvo, které by poté mělo do 30 dnů odpovědět. K veřejnému projednávání návrhu ÚP by mělo pak dojít v prvním čtvrtletí v roce 2016. Po uzavření připomínek pak může být ÚP schvalován zastupitelstvem ve své konečné verzi.

25.2.2015 - územní plán obce je stále v řízení v rámci rozhodovacího řízení mezi MŽP a MMR, přičemž překážkou pro schválení se stal nesouhlas CHKO se zařazením zóny Z5 (pole mezi Prackovicemi a Litochovicemi) do rozvojové zóny obce určené pro výstavbu staveb pro bydlení smíšeného typu (rodinné domy).

Pro obec je v opačném případě zhotovení ÚP bez této rozvojové zóny zcela neplodné a nepřijatelné, obec nemá jinou rozvojovou zónu.

Obec nemůže nabídnout ani plochy k bydlení občanům žijících v současné době v záplavových zónách. Proto byla celá záležitost předána ministerstvu k rozhodnutí. Prosíme čekatele na schválení nového ÚP o trpělivost, předpokládáme, že v r.2015 by mělo být řízení ukončeno a ÚP by měl být v letošním roce již schválen. Níže uvádíme jednak hlavní mapu s barevným vyznačením jednotlivých zón a ploch a v odkazu pod tím je uveden odkaz na webové stránky Města Lovosice jako pořizovatele ÚP s veškerou doprovodnou dokumentací.

 

Chronologie pořizování územního plánu obce Prackovice nad Labem od r.2010:

 

2010 - výběrové řízení na zhotovitele ÚP, schvalovací procesy v zastupitelstvu

2011 - zadání ÚP (Ing.Arch.Michaela Štádlerová)

 

 

24.9.2012 - pořizovatel svolal společné jednání o návrhu ÚP + negativní stanovisko CHKO

24.10. 2012 - dodáno stanovisko CHKO ze společného jednání

 

za 5 měsíců:

25.3.2013 pořizovatel svolal společné jednání o smírném odstranění rozporu (opět negativní stanovisko CHKO, k dohodě nedošlo) = požadavek obce na pořizovatele o podání žádosti o dohodovací řízení na MMR x MŽP

 

za 11 měsíců:

26.2.2014pořizovatel požádal MMR o zahájení dohodovacího řízení

4. 3. 2014 - MMR vyzvalo žadatele k doplnění podkladů řízení

 

 

za 20 měsíců:

26.11.2015 - pořizovatel doplnil podklady na základě požadavků MMR

(ze dne 4.3.2014)

 

 

 

13.1.2016 - MMR svolalo dohadovací řízení do svého sídla v Praze na Malé straně

22.2.2016 - MMR zaslalo výsledek rozporu plus dohodu o řešení ke schválení v zastupitelstvu obce

13.3.2016 - vypracování zadání územní studie vypracovala sama Ing.Štádlerová (namísto pořizovatele) pro urychlení věcí

5.8.2016 - pořizovatel zadal pokynyn k vypracování Územní studie (po jednání ZO, ukončení VŘ, schválení v ZO)

7.4.2017 - dodání hotové Územní studie vč.zaměření, hg průzkumu a dopravní situace k odsouhlasení pořizovatelem a dotčenými orgány

 

za 4 měsíce:

23.8.2017 - pořizovatel svolal projednání studie po zapracování připomínek CHKO (nyní bez dalších připomínek)

 

 

= 01/2018 - čekáme na pokyny od pořizovatele (pořizovatelem našeho územního plánu je Odbor územního plánování Městského úřadu Lovosice) na úpravu ÚP a zapracování změn vzniklých v souvislosti se sedmiletým procesem zpracovávání ÚP pro Ing.Arch.Štádlerovou dle výsledků projednávání

 

 

Návrh ÚP, který je ve fázi tvorby (od 2010):

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU

KOMPLETNÍ DOKUMENTACE NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU

Návrh územního plánu před projednáváním

mapa-A

mapa-C

text odůvodnění

 

Proces tvorby územní studie na spornou zónu Z5 (2016-2017):

KONCEPCE ÚZEMNÍ STUDIE

První návrh - 20 domů v zóně Z5 - zamítnuto CHKO

Druhý návrh - 15 domů v zóně Z5 - zamítnuto CHKO

Třetí návrh - 13 domů (varianta mini) - schváleno CHKO

 

Současný platný územní plán obce z roku 2005:

Současný platný územní plán obce z roku 2005