1) Evidované období pro slevy ve 2018:

Počty vytříděných pytlů, které se započítávají do slevy v letošním roce 2018, jsou z evidence z období od:

1.4.2016 - 31.3.2017

 

V příštím roce 2019 se promítnou slevy z evidence z období od:

1.4.2017 - 31.3.2018

= součty pytlů jsou z předcházejícího sledovaného období !!!

 

2) Ohlašovací povinnost

- novela zákona

V  souvislosti s novelizací zákona č.565/1990 Sb., o místních poplatcích Ministerstva financí, přechází nárok na úlevy z poplatků za komunální odpad z vyhlášky obce do působnosti tohoto zákona (= případy, kdy vzniká nárok na slevu již nestanovuje Obec, ale zákon). Pouze slevy za sběr surovin jsou v kompetenci Obce. Zároveň poplatníkovi vzniká ohlašovací povinnost vůči správci poplatku (tj.Obci) jakékoliv vzniklé nároky na úlevy či osvobození od poplatku Obci doručit do 14 dní od okolností jejich vzniku. Lidsky řečeno je potřeba každou úlevu na poplatku za komunální odpad Obci vždy nahlásit a písemně (minimálně svým podpisem) ji potvrdit. Z důvodu zjednodušení administrativy dostáváte tedy výpočet vašeho nároku na slevu z poplatku za komunální odpad na rok 2018 z tříděných surovin v tomto dopise, a ve lhůtě do 14 dnů byste měli svým podpisem osobně na úřadě potvrdit, že tuto slevu budete při svých platbách za komunální odpad na rok 2018 nárokovat, aby vám mohla být tato úleva poskytnuta namísto plné sazby. Podpis připojíte na úřadě na předem připravený arch se soupisem úlev na poplatcích za komunální odpad na rok 2018. Logiku v tom nehledejte, tak to prostě stanoví novela výše uvedeného zákona. Úplný text nově schválené novelizované vyhlášky OZV 1/2017 odrážející tuto novelu zákona č.565/1990 Sb., o místních poplatcích, naleznete na webových stránkách obce v záložce Obecně závazné vyhlášky na adrese: http://www.prackovice-litochovice.cz/index.php/obecni-vyhlaky

 

 

3) Co kam třídíme?

ČERNÝ = PET LAHVE

ŽLUTÝ = SMĚSNÝ PLAST

MODRÝ = PAPÍR

ČERVENÝ = KOVY (plechovky např.)

 

4) Nedoplatky:

Poplatníci, kteří dosud neuhradili místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů za rok 2017 a rok 2016, že tyto nezaplacené poplatky budou v roce 2018 při neuhrazení do 30 dnů od  upozornění v souladu s Obecně závaznou vyhláškou č. 1/2017 o místních poplatcích za KO, a  §11 zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích, navýšeny na dvojnásobek sazby poplatku. Nezaplacený poplatek spolu s navýšením bude dlužníkovi vyměřen platebním výměrem s určením náhradní lhůty splatnosti. Nebude-li zaplaceno v náhradní lhůtě splatnosti, budou nedoplatky v souladu s §175 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, vymáhány daňovou exekucí nebo soudním exekutorem. Vzhledem k tomu, že evidujeme také nezletilé dlužníky, sdělujeme, že za jejich poplatkovou povinnost odpovídají zákonní zástupci.

Bližší informace poskytne pracovnice Obecního úřadu v Prackovicích n.L. p.Kateřina Šebová na el.adrese: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo telefonním čísle 416 539 091.

Platební výměry budou rozesílány v průběhu března 2018. Do této doby je možné uhradit nezaplacený poplatek bez navýšení.


5) Nelze evidovat “půlpytle”

  • -evidovány jsou pouze plné pytle, nelze jinak!!!
  • -tento systém byl zaveden proto, abychom nemuseli občanům zvyšovat poplatek za komunální odpad až na 1.000,-Kč/osoba

= Pro větší srozumitelnost:

  • - Obec se tím snaží snižovat náklady na likvidaci odpadů, aby nebylo potřeba dotovat odpadové hospodářství
  • -tím může obci zůstávat více volných financí na investice - opravy silnic, výstavbu, opravy budov, rozvoj, kulturu, sport atd.
  • - pokud bude Obec muset odpady dotovat = bude buď méně financí na zlepšování stavu infrastruktur a na investice, nebo bude nutno přistoupit ke zvýšení poplatku za komunální odpad !!!!!
  • - systém není prvotně cílen na “závody o slevy”, ale na vyšší efektivitu odpadového hospodářství s motivací pro občany.

Dotazy zodpoví starostka:     725 552 137

 

6) Max.sleva na domácnost:

do 4 osob = max.250,-Kč/domácnost

5 a více osob = max.500,-Kč/domácnost

 

Cena za odpad na 2018 = 500,-Kč/osoba/rok nebo 500,-/nemovitost/rok; úleva pro poplatníky ve věku 70+ = 450,-/osoba/rok

 

Na závěr jako shrnutí:

Pokud se někdo domnívá, že tento systém je nespravedlivý, odpověď je ANO, každý, jakkoliv propracovaný systém může být v ojedinělých případech nespravedlivý, a lidé jej mohou zneužívat, ale účelem tohoto systému není výdělek občanů na surovinách, ale efektivita nakládání s odpady. Kontejnery na druhotné suroviny jsou drahé, lidé do nich hází kdeco, a návratnost ze sběru takových surovin je v porovnání s náklady nulová. Individuální sběr je vysoce účinný, odvoz surovin bez zbytečného vzduchu vlastními prostředky je mnohonásobně levnější, a odměna za sebraný pytel je jen motivací pro to, aby suroviny nekončily v popelnicích. Uvědomte si ale, že 1) pytle stojí obec peníze, 2) příprava odpadů k odvozu stojí úsilí našich zaměstnanců, 3) účelem není PRODUKOVAT odpady, ale eliminovat je v počátku, ale když už tedy musí vzniknout, tak s nimi nakládat tak, aby zbytečně finančně neruinovaly obec!!!

Obec tak prozatím:

1) nemusí zvyšovat poplatek za odpad,

2) nemusí statisíci dotovat odpadové hospodářství, a tyto finance může použít na investice do silnic a jiných zařízení v obci !!!

Takže buď si uvědomíme účel toho všeho konání a přijmeme fakt, že je nastaven nejlépe, jak jen to v našich podmínkách lze, anebo existují dvě možnosti řešení:

  1. navrhnout nějaký lepší, pro obec a občany ekonomicky výhodnější systém, anebo
  2. zvýšit poplatek na maximální výši (až 1.000,-Kč/ osoba/rok), a pak můžeme vesele všechno házet do popelnic a platit miliony svozovým společnostem, které to všechno zahrabou pod zem do skládky.

Děkuji všem rozumným obyvatelům našich obcí, že tento záměr pochopili a chovají se slušně a svědomitě. Vaše starostka

 

ROK

EKOKOM

PRODEJ SUROVIN

POPLATKY

PŘÍJEM CELKEM

NÁKLADY CELKEM

ROZDÍL

POSKYTNUTÉ SLEVY CELKEM

2013

24970

2396

261684

289050

683881

-394831

 

2014

36148

2342

267213

305703

666066

-360363

 

2015

47017

2598

370042

419657

501016

-81359

 

2016

135982

84590

337816

558388

507507

50881

 

2017

125693

39202

300003

464898

568688

-103790

59500

Ztráta za rok 2017 byla způsobena: - rozdělenou slevou občanům (59.500,-), - zvýšením cen za likvidaci plastů, - opravou lisu, - dlužnými částkami na poplatcích (57.436,-Kč). I tak je mnohonásobně nižší, jak v předchozích letech 2013-2014, - do nákladů byly letos zahrnuty i náklady na pracovníky a pytle (49 tisíc).