POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRACKOVICE NAD LABEM 22.8.2018 Klubáček nad hasičárnou Litochovice nad Labem

2018

SOUČASNÝ STAV PROJEDNÁVÁNÍ / ZPRACOVÁVÁNÍ ÚP obce a další postup - klikni zde (dopis z Odboru územního plánování MěÚ Lovosice) - nyní se nacházíme v bodu č.4 zmíněného dopisu - čekáme na pokyny POŘIZOVATELE ÚP (MěÚ Lovosice) pro zapracování územní studie a aktualizací do územního plánu (stav od počátku roku 2018)

2017

BŘEZEN - právě probíhá dokončování územní studie dle požadavku CHKO na rozvojovou zónu Z5 (pole mezi Litochovicemi-Prackovicemi). Po dokončení této studie bude projednáno s CHKO - finální verze, poté s MěÚ Lovosice a poté bude vyvěšeno a projednáno s občany. Předpokládaný termín schválení ÚP - do konce roku 2017, snad do podzimu.

13.1.2016 proběhlo rozporovací řízení na MMR ČR v Praze za účasti všech dotčených institucí. Na základě dohod a kompromisů bylo řízení o projednávání územního plánu zastaveno do té doby, než bude zpracována územní studie zastavitelnosti území s podrobnou specifikací kolik, jaký typ domů a jejich umístění včetně všech ostatních sítí a prvků budou po projednání s CHKO povoleny. Výsledek rozporu naleznete zde:

VÝSLEDEK ROZPORU MMR x MŽP

 

9.9.2015 Proběhla schůzka na Městském úřadu v Lovosicích za přítomnosti starostky Obce, zpracovatelek ÚP Ing.Štádlerové a Ing.Morávkové a zástupce pořizovatele pana Jaroše, kde jsme dohodli další postup prací - nutnost vypracovat studii zastavitelnosti území tak, aby bylo možno předložit Ministerstvu pro místní rozvoj argumenty pro povolení zastavění části pole mezi Litochovicemi a Prackovicemi. Tuto rozvojovou zónu nám zamítlo CHKO, a proto se Obec na základě Usnesení zastupitelstva rozhodla podstoupit rozhodovací řízení mezi MMR a MŽP. Jakmile bude studie hotová, zašlou se podklady na ministerstvo, které by poté mělo do 30 dnů odpovědět. K veřejnému projednávání návrhu ÚP by mělo pak dojít v prvním čtvrtletí v roce 2016. Po uzavření připomínek pak může být ÚP schvalován zastupitelstvem ve své konečné verzi.

25.2.2015 - územní plán obce je stále v řízení v rámci rozhodovacího řízení mezi MŽP a MMR, přičemž překážkou pro schválení se stal nesouhlas CHKO se zařazením zóny Z5 (pole mezi Prackovicemi a Litochovicemi) do rozvojové zóny obce určené pro výstavbu staveb pro bydlení smíšeného typu (rodinné domy).

Pro obec je v opačném případě zhotovení ÚP bez této rozvojové zóny zcela neplodné a nepřijatelné, obec nemá jinou rozvojovou zónu.

Obec nemůže nabídnout ani plochy k bydlení občanům žijících v současné době v záplavových zónách. Proto byla celá záležitost předána ministerstvu k rozhodnutí. Prosíme čekatele na schválení nového ÚP o trpělivost, předpokládáme, že v r.2015 by mělo být řízení ukončeno a ÚP by měl být v letošním roce již schválen. Níže uvádíme jednak hlavní mapu s barevným vyznačením jednotlivých zón a ploch a v odkazu pod tím je uveden odkaz na webové stránky Města Lovosice jako pořizovatele ÚP s veškerou doprovodnou dokumentací.

 

Chronologie pořizování územního plánu obce Prackovice nad Labem od r.2010:

2010 - výběrové řízení na zhotovitele ÚP, schvalovací procesy v zastupitelstvu

2011 - zadání ÚP (Ing.Arch.Michaela Štádlerová)

24.9.2012 - pořizovatel svolal společné jednání o návrhu ÚP + negativní stanovisko CHKO

24.10. 2012 - dodáno stanovisko CHKO ze společného jednání

za 5 měsíců:

25.3.2013 pořizovatel svolal společné jednání o smírném odstranění rozporu (opět negativní stanovisko CHKO, k dohodě nedošlo) = požadavek obce na pořizovatele o podání žádosti o dohodovací řízení na MMR x MŽP

za 11 měsíců:

26.2.2014 - pořizovatel požádal MMR o zahájení dohodovacího řízení

4. 3. 2014 - MMR vyzvalo žadatele k doplnění podkladů řízení

za 20 měsíců:

26.11.2015 - pořizovatel doplnil podklady na základě požadavků MMR

(ze dne 4.3.2014)

13.1.2016 - MMR svolalo dohadovací řízení do svého sídla v Praze na Malé straně

22.2.2016 - MMR zaslalo výsledek rozporu plus dohodu o řešení ke schválení v zastupitelstvu obce

13.3.2016 - vypracování zadání územní studie vypracovala sama Ing.Štádlerová (namísto pořizovatele) pro urychlení věcí

5.8.2016 - pořizovatel zadal pokynyn k vypracování Územní studie (po jednání ZO, ukončení VŘ, schválení v ZO)

7.4.2017 - dodání hotové Územní studie vč.zaměření, hg průzkumu a dopravní situace k odsouhlasení pořizovatelem a dotčenými orgány

za 4 měsíce:

23.8.2017 - pořizovatel svolal projednání studie po zapracování připomínek CHKO (nyní bez dalších připomínek)

 

= 01/2018 - čekáme na pokyny od pořizovatele (pořizovatelem našeho územního plánu je Odbor územního plánování Městského úřadu Lovosice) na úpravu ÚP a zapracování změn vzniklých v souvislosti se sedmiletým procesem zpracovávání ÚP pro Ing.Arch.Štádlerovou dle výsledků projednávání


 

 

HLAVNÍ MAPA S POPISKY

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU