2017

BŘEZEN - právě probíhá dokončování územní studie dle požadavku CHKO na rozvojovou zónu Z5 (pole mezi Litochovicemi-Prackovicemi). Po dokončení této studie bude projednáno s CHKO - finální verze, poté s MěÚ Lovosice a poté bude vyvěšeno a projednáno s občany. Předpokládaný termín schválení ÚP - do konce roku 2017, snad do podzimu.

13.1.2016 proběhlo rozporovací řízení na MMR ČR v Praze za účasti všech dotčených institucí. Na základě dohod a kompromisů bylo řízení o projednávání územního plánu zastaveno do té doby, než bude zpracována územní studie zastavitelnosti území s podrobnou specifikací kolik, jaký typ domů a jejich umístění včetně všech ostatních sítí a prvků budou po projednání s CHKO povoleny. Výsledek rozporu naleznete zde:

VÝSLEDEK ROZPORU MMR x MŽP

 

9.9.2015 Proběhla schůzka na Městském úřadu v Lovosicích za přítomnosti starostky Obce, zpracovatelek ÚP Ing.Štádlerové a Ing.Morávkové a zástupce pořizovatele pana Jaroše, kde jsme dohodli další postup prací - nutnost vypracovat studii zastavitelnosti území tak, aby bylo možno předložit Ministerstvu pro místní rozvoj argumenty pro povolení zastavění části pole mezi Litochovicemi a Prackovicemi. Tuto rozvojovou zónu nám zamítlo CHKO, a proto se Obec na základě Usnesení zastupitelstva rozhodla podstoupit rozhodovací řízení mezi MMR a MŽP. Jakmile bude studie hotová, zašlou se podklady na ministerstvo, které by poté mělo do 30 dnů odpovědět. K veřejnému projednávání návrhu ÚP by mělo pak dojít v prvním čtvrtletí v roce 2016. Po uzavření připomínek pak může být ÚP schvalován zastupitelstvem ve své konečné verzi.

25.2.2015 - územní plán obce je stále v řízení v rámci rozhodovacího řízení mezi MŽP a MMR, přičemž překážkou pro schválení se stal nesouhlas CHKO se zařazením zóny Z5 (pole mezi Prackovicemi a Litochovicemi) do rozvojové zóny obce určené pro výstavbu staveb pro bydlení smíšeného typu (rodinné domy).

Pro obec je v opačném případě zhotovení ÚP bez této rozvojové zóny zcela neplodné a nepřijatelné, obec nemá jinou rozvojovou zónu.

Obec nemůže nabídnout ani plochy k bydlení občanům žijících v současné době v záplavových zónách. Proto byla celá záležitost předána ministerstvu k rozhodnutí. Prosíme čekatele na schválení nového ÚP o trpělivost, předpokládáme, že v r.2015 by mělo být řízení ukončeno a ÚP by měl být v letošním roce již schválen. Níže uvádíme jednak hlavní mapu s barevným vyznačením jednotlivých zón a ploch a v odkazu pod tím je uveden odkaz na webové stránky Města Lovosice jako pořizovatele ÚP s veškerou doprovodnou dokumentací.

 

HLAVNÍ MAPA S POPISKY

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU